Χορήγηση, ανανέωση, απώλεια, κλοπή ή φθορά

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Αρχική χορήγηση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

 
»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
 
»   1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Φωτοτυπία Υφιστάμενης Κάρτας

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

 
»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Φωτοτυπία Υφιστάμενης Κάρτας 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Φωτοτυπία της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (σε περίπτωση κλοπής)
»  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (σε περίπτωση απώλειας)

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

 
»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
»  Φωτοτυπία της δήλωσης κλοπής που υπεβλήθη στην Αρμόδια Αστυνομική Αρχή (σε περίπτωση κλοπής)
»  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (σε περίπτωση απώλειας)
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
»  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (σε περίπτωση απώλειας)
»  Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου απόδειξης αλλαγής στοιχείων (μόνο στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων).

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

 
»  Φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης
»  Ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
»  Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (σε περίπτωση απώλειας)
»  Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου απόδειξης αλλαγής στοιχείων (μόνο στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων)
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 
»  1 Παράβολο Έκδοσης Ψηφιακής Κάρτας Ταχογράφου

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την αντικατάσταση λόγω λόγω φθοράς, βλάβης ή αλλαγής στοιχείων της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά